• Rekrutacja

    • HARMONOGRAM REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA DO BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ

    • HARMONOGRAM REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA DO BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ 

     W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

     W SOKOŁOWIE PODLASKIM NA ROK SZKOLNY 2019/2020

      

     od 13.07.2019 r.

     do 24.07.2019 r.

     Składanie wniosków na wolne miejsca w Bursie Międzyszkolnej w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1

      im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

     25.07.2019 r.

     Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim i Bursie Międzyszkolnej

     do 14.08.2019 r.

     Potwierdzenie woli zamieszkania w Bursie Międzyszkolnej    w roku szkolnym 2019/2020:

     - osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K.   

        Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

     - poprzez przesłanie pocztą na adres Zespołu Szkół nr 1

        im. K. K. Baczyńskiego, ul. Skłodowskiej-Curie 24,

        08-300 Sokołów Podlaski

     - drogą elektroniczną na adres: zszsok@poczta.onet.pl

     19.08.2019 r.- 27.08.2019 r.

     Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej na pozostałe wolne miejsca w Bursie Międzyszkolnej. Składanie wniosków w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1

      im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

     28.08.2019 r.

     Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 1          im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim i Bursie Międzyszkolnej

      

     Prosimy o potwierdzenie chęci zamieszkania w bursie międzyszkolnej juz w dniu ogłoszenia wyników naboru (25 lipca)

    • Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

    • Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1

     im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski

      

     na rok szkolny 2019/2020

      

     Podstawy prawne:

      

     Dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów 

     • Ustawa z dnia 9 września 1991 oz systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. Poz. 1943 ze zm.) –rozdział 2a
     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 60 ze zm.) art. 149
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586)

     Dla kandydatów będących absolwentami ośmioletnich szkół podstawowych 

     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996  ze zm.) –rozdział 6
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)

     Wybrane akty prawne:

      

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

      

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

      

     Punkt informacyjny - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020:

     Irena Bytniewska - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach,

     tel. 25 632-60-00 wew. 105

     rekrutacjasiedlce@kuratorium.waw.pl

      

     Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - rok szkolny 2018/2019

     http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13485,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-rok-szkolny-20182019.html

      

     1. Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego

     Planowane kierunki kształcenia w oddziałach klas pierwszych

     dla absolwentów gimnazjów

     w roku szkolnym 2019/2020

      

      

     Lp.

     Oznaczenie oddziału

     Planowany profil/

     zawód

     Nauczane języki obce

     Przedmioty
     w zakresie rozszerzonym

     II Liceum Ogólnokształcące

      

      

     1.

     1Ag

     medyczno-sportowy/policyjny/strażacki

     j. angielski

     j. rosyjski

     medyczno-sportowy

     język angielski geografia

     chemia

     policyjny

     język angielski geografia

     chemia

     strażacki

     język angielski geografia

     chemia

     Technikum Nr 1

      

      

     1.

     1Fg

     technik logistyk grupa wojskowa/technik informatyk z innowacją tworzenie gier komputerowych z elementami modelowania i teksturowania

     j. angielski

     j. rosyjski

     logistyk

     geografia

     matematyka

     j. angielski

     j. niemiecki

     informatyk

     informatyka

     matematyka

     2.

     1Hg

     technik hotelarstwa z innowacją florystycznych aranżacji wnętrz /technik pojazdów samochodowych grupa wojskowa

     j. angielski

     j. rosyjski

     hotelarz

     język angielski

     geografia

     j. angielski

     j. rosyjski

     technik  pojazdów samochodowych

     język angielski

     fizyka

     3.

     1Eg

     technik ekonomista z innowacją asystencko-sekretarską/technik handlowiec z innowacją asystencko-sekretarską

     j. angielski

     j. rosyjski

     ekonomista

     geografia

     matematyka

     j. angielski

     j. rosyjski

     handlowiec

     geografia

     matematyka

     Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

      

      

     1.

     1Lg

     klasa wielozawodowa

     j. rosyjski

      

      

     razem oddziałów

     5

      

      

      

      

     Planowane kierunki kształcenia w oddziałach klas pierwszych

     dla absolwentów szkół podstawowych

     w roku szkolnym 2019/2020

      

      

     Lp.

     Oznaczenie oddziału

     Planowany profil/

     zawód

     Nauczane języki obce

     Przedmioty
     w zakresie rozszerzonym

     II Liceum Ogólnokształcące

     1.

     1Bp

     medyczno-sportowy/policyjno-strażacki

     j. angielski

     j. rosyjski

     medyczno/sportowy

     język angielski

     chemia

     geografia

     policyjny

     język angielski

     chemia

     geografia

     strażacki

     język angielski

     chemia

     geografia

     Technikum Nr 1

     1.

     1Fp

     technik logistyk grupa wojskowa/technik informatyk z innowacją tworzenie gier komputerowych z elementami modelowania i teksturowania

     j. angielski

     j. rosyjski

      

     logistyk

     matematyka

     j. angielski

     j. niemiecki

     informatyk

     matematyka

     2.

     1Hp

     technik hotelarstwa z innowacją florystycznych aranżacji wnętrz /technik pojazdów samochodowych grupa wojskowa

     j. angielski

     j. rosyjski

     hotelarz

     język angielski

      

     technik pojazdów samochodowych

     język angielski

     3.

     1Ep

     technik ekonomista z innowacją asystencko-sekretarską/technik handlowiec z innowacją asystencko-sekretarską

     j. angielski

     j. rosyjski

     ekonomista

     matematyka

     handlowiec

     matematyka

     Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

     1.

     1Lp

     klasa wielozawodowa

     j. rosyjski

      

      

     razem oddziałów

     5

      

      

      

      

     1. Szczegółowy terminarz rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1

      

      

     LP

     Opis działania rekrutacyjnego

     Data

      

     1

     składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 13 maja od godz. 8.00

     do 20 maja do godz. 15.00

      

     2

     możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

     od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00

     Po tym dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe).

      

     3

     uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

     od 21 czerwca od godz. 12.00

     do 28 czerwca do godz. 16.00

      

     4

     weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 

     do 15 lipca           

      

     5

     podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

     16 lipca godz.12.00

      

     6

     wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe

     od 16 lipca od godz. 12.00

     do 18 lipca do godz. 16.00

      

     7

     potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

     od 16 lipca od godz. 12.00

     do 24 lipca do godz. 10.00                                                                        

      

     8

     podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

      25 lipca godz. 12.00

      

     9

     poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

     25 lipca do godz. 16.00

      

      

     REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 26 LIPCA 2019 – 19 SIERPNIA 2019

     10

     składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 26 lipca od godz. 8.00

     do 30 lipca do godz. 12.00;

      (wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie w zawodach skierowania na badanie lekarskie z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe)

      

     11

     weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe

     do 16 sierpnia

      

     12

     podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

     19 sierpnia godz. 12.00

      

     13

     wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe

     od 19 sierpnia od godz 12.00

     do 21 sierpnia do godz. 16.00

     lub przy składaniu wniosku do szkoły

      

     14

     potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

     od 19 sierpnia od godz. 12.00

     do 27 sierpnia do godz. 16.00

      

     15

     podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

     28 sierpnia godz. 10.00

      

     16

     poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

     28 sierpnia do godz. 12.00

      

                  

      

     1. Zasady rekrutacji – dla gimnazjalistów.

      

     1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
     2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli.
     3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

      • dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;

      • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

     1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
     2. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
     3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej publicznej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
     4. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

     Wynik przedstawiony w procentach z:

     • języka polskiego,

     • historii i wiedzy o społeczeństwie,

     • matematyki,

     • przedmiotów przyrodniczych,

     • języka obcego nowożytnego

      na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

     1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
     2. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:
     • zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
     • a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
     • b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
     • c)    tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
     1. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

     a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

     b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

     c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

     1. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

     b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

     c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

     – 5 punktów,

     d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

     f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

     1. Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

     a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

     b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

     c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.

     1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
     2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
     3. Aby za osiągnięcie kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia gimnazjum. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor gimnazjum.
     4. Przeliczanie  na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego:

     a) za ocenę celującą – 20 punktów

     b) za ocenę bardzo dobrą – 18 punktów

     c) za ocenę dobrą – 13 punktów

     d) za ocenę dostateczna – 8 punktów

     e) za ocenę dopuszczającą – 2 punkty.

     Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez 2, a z biologii, chemii, fizyki i geografii – przez 4.

     1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
     2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności*

     * w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

     1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;

     2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

     3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

     4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

     • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
     • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
     1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
     2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     1) wielodzietność rodziny kandydata;

     2) niepełnosprawność kandydata;

     3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

     4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

     6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

     7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      

     1. Zasady rekrutacji – dla ósmoklasistów.

      

     1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
     2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli.
     3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

      • dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;

      • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

     1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
     2. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
     3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej publicznej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
     4. Procedura odwoławcza:

     • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,

     • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

     • rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

     • dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

     1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

     Wynik przedstawiony w procentach z:

     • języka polskiego

     • matematyki

     mnoży się przez 0,35

     Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

     1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
     2. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

     • celujący –18 punktów;

     • bardzo dobry –17 punktów;

     • dobry –14 punktów;

     • dostateczny –8 punktów;

     • dopuszczający –2 punkty.

     1. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:
     • zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
     • a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
     • b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
     • c)    tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
     1. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

     a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

     b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

     c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

     1. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

     b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

     c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

     – 5 punktów,

     d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

     f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

     1. Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

     a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

     b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

     c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.

     1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

     a) międzynarodowym – 4 punkty

     b) krajowym – 3 punkty

     c) wojewódzkim – 2 punkty

     d) powiatowym – 1 punkt

     1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
     2. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
     3. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

      a) za ocenę celującą – po 35 punktów

     b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów

     c) za ocenę dobrą – po 25 punktów

     d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów

     e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;

     z języka obcego nowożytnego:

     a) za ocenę celującą – 30 punktów

     b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów

     c) za ocenę dobrą – 20 punktów

     d) za ocenę dostateczną – 10 punktów

     e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

     1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej*

     * w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

     1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

     2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

     3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

     4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

     a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

     b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

     1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
     2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     1) wielodzietność rodziny kandydata;

     2) niepełnosprawność kandydata;

     3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

     4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

     6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

     7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      

 • Nasze media społecznościowe