• Kierunki kształcenia

     • LO o profilu medyczno-sportowym

     • Klasa medyczno – sportowa II Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych dalszym kształceniem i pracą w strukturach ratownictwa medycznego. Nowatorskie rozwiązania programowe i organizacyjne obejmują wprowadzenie dodatkowego przedmiotu nauczania, tj. ratownictwa medycznego oraz wprowadzenie dodatkowych zajęć sportowych.

      Absolwenci klasy medyczno – sportowej mają możliwość otrzymania na świadectwach ukończenia szkoły wpisów o odbytych zajęciach praktycznych, kursach, certyfikatach, obozach, itp.

      Ponadto oferujemy:

      •  uzyskanie certyfikatu w zakresie ratownictwa medycznego,
      • naukę samoobrony i sztuk walki,
      • naukę strzelania i pływania (możliwość zdobycia patentu strzeleckiego),
      • zajęcia WF przygotowujące do testów sprawnościowych,
      • obozy szkoleniowe
      • zajęcia teoretyczne i pokazy z zakresu ratownictwa medycznego, chemii, biologii i edukacji prozdrowotnej

      Program innowacji tworzy nowy system wychowania i kształcenia poprzez ścisłe powiązanie wyników nauczania i zachowania z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu ratownika medycznego. Uczniowie klasy  medyczno – sportowej będą posiadali takie same prawa i obowiązki jak pozostali uczniowie szkoły.

      • Program zajęć dodatkowych pozwoli uczniom zapoznać się ze specyfiką pracy ratownika medycznego (obejmie między innymi: kurs samoobrony, szkolenie)
      • z ratownictwa medycznego z możliwością uzyskania certyfikatu, wizyty w placówkach
      • służb ratownictwa medycznego, zajęcia praktyczne poza szkołą).
      • W trosce o rozwój aktywności fizycznej uczniowie klasy medyczno – sportowej będą mieli dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (2 godz. WF / tyg), w tym możliwość nauki pływania.
      • W wyniku realizacji dodatkowych godzin wychowania fizycznego w klasie podniesie się poziom ogólnej sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców.

      Wprowadzenie innowacji programowo - organizacyjnej w Zespole Szkół Nr1im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim jest odpowiedzią na oczekiwania młodzieży naszego regionu. Diagnoza przeprowadzona wśród gimnazjalistów przez Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną na wniosek Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim wykazała, że wśród młodzieży jest zapotrzebowanie na szkoły przygotowujące do dalszego etapu kształcenia umożliwiającego podjęcie pracy w służbach mundurowych: policji, straży pożarnej, ratownictwie medycznym.

      Wprowadzenie klasy medyczno – sportowej zapewni wyższą jakość kształcenia i poszerzy ofertę edukacyjną naszej szkoły. Będzie formą promocji Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim umożliwiającą kształcenie młodzieży na atrakcyjnych kierunkach.

      Bezpieczeństwo narodowe jest najwyższą potrzebą i wartością narodu polskiego oraz głównym celem działania państwa, dlatego też zajęcia edukacyjne mające na celu przygotowanie człowieka jako jednostki do życia w zbiorowości ludzkiej, w sytuacjach jego zagrożenia, poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie innych ludzi, bez względu na wykonywany zawód i zajmowane miejsce w hierarchii społecznej jest tak ważnym elementem kształcenia.

      Wyżej wymieniona innowacja to doskonała forma wychowania poprzez kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, prozdrowotnych, kształcąca wrażliwość na drugiego człowieka, altruizm. Absolwent liceum ogólnokształcącego - klasy medyczno –sportowej to człowiek, który wnosi w dorosłe życie szacunek dla zdrowia, życia, godności, odpowiedzialność, dyscyplinę, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Potrafi pracować w wolontariacie, uczestniczy w akcjach humanitarnych, honorowym krwiodawstwie  i krwiolecznictwie, niesie pomoc w każdej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, jest przygotowany do podjęcia pracy w różnorodnych formach ratownictwa medycznego.

      Nauka w klasie medyczno – sportowej  oprócz szansy na uzyskanie  matury, stwarza możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności praktycznych, motywuje do zdobywania kolejnych stopni awansu. Uczniowie nabywają  doświadczenie, wykształcają postawy, które stanowić będą zasadniczy składnik kwalifikacji zawodowych, stanowiących główny warunek realizacji podstawowych zadań ratownika medycznego. Otrzymają lepszy start w dorosłe życie.

      Celami głównymi innowacji są:

      • poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Powiatu Sokołów Podlaski;
      • przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego i studiów wyższych na wybranych uczelniach medycznych, sportowych i w szkołach ratownictwa medycznego;
      • stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki pracy służb ratownictwa medycznego;
      • integracja młodzieży z grupą ratowników medycznych działającymi na terenie naszego powiatu i województwa;
      • wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą ratowników medycznych;
      • promocja wartości prozdrowotnych;
      • rozbudzanie poszanowania dla zdrowia i życia;
      • kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzania chęci niesienia pomocy potrzebującym.
      • nabycie podstawowych umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej.
      • harmonijny i wszechstronny rozwój organizmu;
      • kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej;
      • kształtowanie postaw współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności;
      • przygotowanie do udziału w zawodach sportowych;
      • propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego;
      • integracja młodzieży z różnych środowisk i szkół;
      • przekazywanie wiedzy na temat organizmu i jego potrzeb rozwojowych;
      • kształtowanie nawyków higienicznych;
      • kształtowanie właściwych postaw i zachowań sportowych, etycznych i moralnych (współdziałanie w zespole, gra „fair-play”, itp.);

      Przygotowując młodzież do pracy w służbach  medycznych będziemy kształtować następujące cechy:

      • odporność na stres,
      • umiejętność pracy w grupie,
      • umiejętność podejmowania decyzji,
      • dbałość o powierzony sprzęt,
      • bardzo wysoką sprawność fizyczną,
      • obowiązkowość,
      • odpowiedzialność,
      • umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach,
      • zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych,
      • wrażliwość,
      • troska o bezpieczeństwo własne i poszkodowanych,
      • umiejętność niesienia wsparcia psychicznego poszkodowanym.

      Spełnienie podstawowych kryteriów innowacyjności:

      • realizacja wyżej wymienionych celów pozwala na wyjście poza ramy stereotypowego nauczania.
      • daje możliwość atrakcyjnego sposobu pozyskiwania wiedzy i praktyki oraz kształcenia umiejętności umożliwiających planowanie przyszłej ścieżki zawodowej.
      • klasa medyczno – sportowa będzie pierwszą tego typu klasą w powiecie.
      • nowatorskim rozwiązaniem jest powiązanie nauczania ogólnokształcącego z nauczaniem zagadnień zawodowych służb ratownictwa medycznego.

       

 • Nasze media społecznościowe