• Kierunki kształcenia

     • Technik pojazdów samochodowych

     •  

      TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH -

      ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

       

      Nauka w oddziale przygotowania wojskowego w zawodzie technik logistyk oraz technik pojazdów samochodowych trwa pięć lat. W klasach tych będą prowadzone zajęcia lekcyjne zgodne z ramowym planem nauczania technikum w wybranym zawodzie, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne. Zajęcia w klasie wojskowej dają dodatkową możliwość przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego. Realizowane są przy wsparciu jednostki wojskowej w Siedlcach. Zajęcia teoretyczne w oddziałach przygotowania wojskowego odbywają się w szkole a zajęcia praktyczne zarówno w szkole ( szkoła dysponuje strzelnicą usytuowaną na terenie ZS Nr1 ) jak i w jednostce wojskowej. Na początku ostatniego roku nauki jako podsumowanie zajęć w oddziale przygotowania wojskowego odbędzie się 50-godzinny obóz szkoleniowy.

       

      WARUNKI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO:

      •  bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

      •  pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do Oddziału Przygotowania Wojskowego,

      •  pozytywny wynik próby sprawności fizycznej przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi do testu zamieszczonymi na stronie szkoły.

      Kwalifikacje w zawodzie

      W zawodzie technik pojazdów samochodowych kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

      • K1 MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
      • K2 MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

      Opis zawodu

      Zawód mechanika samochodowego zajmuje czołowe miejsce w rankingu najbardziej pożądanych zawodów na współczesnym rynku pracy. To kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

      • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
      • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
      • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
      • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
      • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
      • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO),
      • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych w ASO i stacjach kontroli pojazdów.

      Predyspozycje zawodowe:

      • zainteresowania i zdolności techniczne,
      • pasja i zaangażowanie,
      • poprawność językowa w komunikacji – współpraca z klientem,
      • umiejętność pracy w zespole,
      • wyobraźnia przestrzenna,
      • skuteczność w działaniu,
      • odporność na warunki środowiska pracy

      Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

      • bezpieczeństwo i higiena pracy
      • podstawy motoryzacji
      • przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych
      • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
      • użytkowanie pojazdów samochodowych
      • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych
      • język rosyjski zawodowy

      Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

      • przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych
      • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
      • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
      • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
      • nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
      • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych

      Praktyki zawodowe

      Szkoła zapewnia odbycie praktyk zawodowych na warsztatach szkolnych pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli, dzięki czemu uczniowie nie muszą szukać praktyk w  sektorze prywatnym. Szkoła zapewnia zdobycie wiedzy praktycznej i teoretyczne, nabycie umiejętności zawodowych i pracy w zespole. Uczeń odbywa 8 tygodniową praktykę zawodową (w ciągu całego okresu nauki) w renomowanych firmach.

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

      • fizyka

      Nauczane języki obce:

      • język angielski
      • język rosyjski

      Możliwości zatrudnienia:

      • autoryzowane stacje obsługi - ASO
      • zakłady produkcyjne pojazdów samochodowych
      • zakłady naprawcze pojazdów samochodowych
      • stacje kontroli pojazdów
      • przedsiębiorstwa transportu samochodowego
      • instytucje zajmujące się obrotem pojazdów samochodowych i ich częściami
      • instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym

      Możliwości kontynuowania dalszej nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

      Absolwent kierunku technik pojazdów samochodowych ma możliwość rozpoczęcia studiów we wszystkich uczelniach technicznych. 

      Baza dydaktyczna

      Posiadamy warsztaty szkolne wyposażone w trzy działy: spawalnie, dział montażu i dział mechaniczny przystosowane do nauki obsługi i naprawy pojazdów samochodowych oraz profesjonalnie wyposażoną salę komputerową wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Osoby, które chcą rozpocząć pracę w charakterze mechanika samochodowego, nie potrzebują specjalistycznych pozwoleń ani licencji, w tym zawodzie liczy się przede wszystkim pasja, zaangażowanie oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne, które możecie zdobyć rozpoczynając naukę zawodu na kierunku technik mechanik pojazdów samochodowych w naszej szkole.

      Wyjazdy na praktyki zagraniczne

      Uczniowie naszej szkoły mają możliwość wyjazdu za granicę na trzytygodniowe praktyki zawodowe m.in. do Grecji. Podczas praktyk za granicą w ramach programu Erasmus uczniowie mogą nie tylko poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, ale także zdobyć doświadczenie zawodowe, które jest cenione przez pracodawców oraz wykształcić w sobie zmysł przedsiębiorczości.

      INNOWACJA PEDAGOGICZNA KLASA WOJSKOWA

      Projekt skierowany jest do wszystkich absolwentów szkół podstawowych (dziewcząt i chłopców). Istotnym warunkiem stworzenia skutecznego i wyspecjalizowanego zaplecza systemu obronnego państwa jest posiadanie wykształconych i wszechstronnie przeszkolonych kadr. Dodatkowo atrakcyjne warunki pracy w służbach mundurowych i przekształcenie wojska w armię zawodową, przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania młodzieży tą grupą zawodową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i ambicjom zawodowym uczniów naszego regionu, od września 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 funkcjonuje innowacyjna „klasa o kierunku wojskowym”, która przyciąga sympatyków wojska, pasjonatów militariów wiążących przyszłość ze służbami. Młodzież przygotowuje się do dalszej nauki na studiach i w szkołach pomaturalnych na dowolnie wybranym kierunku, ze szczególnym uwzględnieniem szkół wojskowych. Absolwenci tego kierunku zaznajomieni zostaną z przekrojową wiedzą o Siłach Zbrojnych. Ponadto wprowadzone są dodatkowe przedmioty nauczania w wymiarze 1 godziny tygodniowo w pięcioletnim cyklu kształcenia o nazwie:

      • „przysposobienie wojskowe” - realizowane  treści kształcenia wojskowego  pozwolą uczniom zapoznać się ze specyfiką służb wojskowych kraju.  - 1 godzina tygodniowo
      • „zajęcia praktyczne służb mundurowych” - realizowane treści : wyszkolenie strzeleckie, samoobrona, techniki interwencji służb mundurowych - 1 godzina tygodniowo.

      Zobacz galerię

      Zajęcia wyszkolenia strzeleckiego w ZS Nr 1 SOKOŁÓW PODL.

       

      Klasy mundurowe poza przygotowaniem uczniów do matury i zdobycia uprawnień zawodowych wzorem zwykłych klas LO i technikum dają możliwość zdobycia uczniom nowych uprawnień. Uczniowie w klasach o profilach mundurowych od pierwszego  roku nauki, zgodnie z obowiązującym  programem nauczania,  podczas zajęć praktycznych uczą się strzelać  z różnej broni. Na początku jest to broń pneumatyczna (ZS Nr 1 dysponuje swoją strzelnicą i bronią, w szkole jest czterech nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora strzelectwa),  w klasie drugiej zajęcia odbywają się już z wykorzystaniem broni palnej na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego ” Sokół” w Sokołowie Podlaskim.  W drugiej klasie uczniowie  mają również możliwość zdobycia PATENTU STRZELECKIEGO. Co roku kolejne grupa uczniów przygotowuje się do egzaminu  na patent strzelecki , który odbywa się przed  Komisją Egzaminacyjną Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

      Patent strzelecki potwierdza to,  że strzelec nabył podstawowe umiejętności, niezbędne do bezpiecznego i zgodnego z polskim prawem posługiwania się bronią palną. Jest dokumentem potwierdzającym zdolność do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim.

      Osoba, legitymująca się patentem strzeleckim, może strzelać na strzelnicy samodzielnie, może również po przejściu wymaganej procedury ubiegać się o  własną broń. Patent wydawany jest na trzy rodzaje broni: pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa.

      Dokument ten jest ważny w całym kraju na wszystkich strzelnicach oraz honorowany  przy składaniu dokumentów do pracy w formacjach mundurowych (np. Policja, Wojsko, BOR, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Celna) oraz na uczelnie związane ze służbami mundurowymi.

       

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 33233