• Kierunki kształcenia

     • Technik ekonomista

     •  

      TECHNIK EKONOMISTA Z INNOWACJĄ ASYSTENCKO – SEKRETARSKĄ

       

      Kwalifikacje w zawodzie

      W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

      • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
      • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

      Opis zawodu

      Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, , analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów oraz usług, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Absolwenci Technikum Nr 1, którzy osiągnęli kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista, mogą podjąć pracę na wielu różnych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

      Predyspozycje zawodowe:

      • zainteresowanie  pracą biurową
      • komunikatywność
      • operatywność  w działaniu
      • łatwość  nawiązywania  kontaktów
      • umiejętności organizatorskie

      Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

      • bezpieczeństwo i higiena pracy
      • podstawy ekonomii i statystyki
      • gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
      • prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
      • prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
      • podstawy rachunkowości
      • język angielski zawodowy

      Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym (min. 50% godzin kształcenia zawodowego):

      • wykonywanie prac biurowych
      • sporządzanie biznesplanu
      • pracownia gospodarowania zasobami rzeczowymi i dokumentowania zdarzeń  gospodarczych
      • pracownia prowadzenia spraw kadrowych i rozliczania wynagrodzeń
      • pracownia prowadzenia gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
      • pracownia podstaw rachunkowości

      Praktyki zawodowe

      Uczeń odbywa   ośmiotygodniową  praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach. Technik ekonomista może odbywać praktyki w sekretariatach, działach kadr, komórkach finansowo-księgowych, działach marketingu, urzędach skarbowych, bankach. Obok przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych  ekonomiści mogą odbywać praktykę zawodową w administracji państwowej, fundacjach, zrzeszeniach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach statystycznych, firmach konsultingowych.

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

      • matematyka

      Nauczane języki obce:

      • język angielski
      • język rosyjski

      Możliwości zatrudnienia:

      • banki, instytucje finansowe,
      • sekretariaty – asystent prezesa, dyrektora,
      • biura rachunkowe,
      • urzędy skarbowe,
      • urzędy pocztowe,
      • agencje ubezpieczeniowe,
      • instytucje samorządu terytorialnego - urzędy miasta, gminy,
      • różne stanowiska pracy w działach takich jak:  dział marketingu, zaopatrzenia, księgowości, planowania,  
      • samodzielne prowadzenie firmy.

      Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.  Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, który stwarza  duże szanse zatrudnienia. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

      Możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

      Absolwent kierunku technik ekonomista ma możliwość rozpoczęcia studiów we wszystkich kierunkach, nie tylko ekonomicznych, ale także związanych z administracją, prawem, zarządzaniem, rachunkowością, marketingiem, reklamą, itp.

      Baza dydaktyczna

      Posiadamy pracownię wyposażoną w komputery z oprogramowaniem niezbędnym do pracy w zawodzie technik ekonomista.

      Zakłady pracy i przedsiębiorstwa zapewniające praktyki:

      • biura rachunkowe
      • banki z terenu powiatu sokołowskiego
      • urzędy miasta i gminy

      Wyjazdy na praktyki zagraniczne

      Zobacz galerię

       INNOWACJA ASYSTENCKO - SEKRETARSKA

      Zmieniający się świat biznesu stawia nowe wyzwania przed dzisiejszymi asystentkami/sekretarkami. W związku z tym zmienia się również stopniowo charakter pracy asystentki i sekretarki oraz  jej obowiązków. Efektywna/y Asystentka/Asystent- Sekretarka/Sekretarz to kompendium praktycznych wskazówek i umiejętności, które powinien posiadać każdy nowoczesny pracownik– świadomy konieczności doskonalenia swoich kompetencji zawodowych. Uczniowie na lekcjach innowacji poznają zasady komunikacji interpersonalnej, telefonicznej, zasady obsługi klienta, savoir-vivre w biurze, etyki zawodowej, image pracownika biurowego. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez kosmetologa, wizażystę, stylistę. W działaniach szkołę wspiera  Golden Rose oraz Harper Hygienics.

      Zobacz galerię

       

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 9369