• Kierunki kształcenia

     • Technik logistyk

     •  

      TECHNIK  LOGISTYK – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

       

      Nauka w oddziale przygotowania wojskowego w zawodzie technik logistyk oraz technik pojazdów samochodowych trwa pięć lat. W klasach tych będą prowadzone zajęcia lekcyjne zgodne z ramowym planem nauczania technikum w wybranym zawodzie, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne. Zajęcia w klasie wojskowej dają dodatkową możliwość przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego. Realizowane są przy wsparciu jednostki wojskowej w Siedlcach. Zajęcia teoretyczne w oddziałach przygotowania wojskowego odbywają się w szkole a zajęcia praktyczne zarówno w szkole ( szkoła dysponuje strzelnicą usytuowaną na terenie ZS Nr1 ) jak i w jednostce wojskowej. Na początku ostatniego roku nauki jako podsumowanie zajęć w oddziale przygotowania wojskowego odbędzie się 50-godzinny obóz szkoleniowy.

      WARUNKI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO:

      •  bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

       

      •  pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do Oddziału Przygotowania Wojskowego,

       

      •  pozytywny wynik próby sprawności fizycznej przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi do testu zamieszczonymi na stronie szkoły.

      Kwalifikacje w zawodzie

      W zawodzie technik logistyk kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

      • SPL.01. Obsługa magazynów
      • SPL.04. Organizacja transportu

      Opis zawodu

      Logistyk to zawód ponadczasowy. Kształcenie w tym kierunku daje szerokie predyspozycje zawodowe. Logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją oraz dbać o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji. 
      Zawód technik logistyk daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów oraz gotowych wyrobów. 

      Predyspozycje zawodowe:

      • umiejętność planowania i przewidywania
      • komunikatywność
      • rzetelność
      • operatywność  w działaniu
      • łatwość  nawiązywania  kontaktów
      • uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji
      • spostrzegawczość i refleks

      Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

      • bezpieczeństwo i higiena pracy
      • podstawy logistyki
      • organizacja produkcji i dystrybucji
      • zarządzanie zapasami i magazynem
      • transport w logistyce
      • język angielski zawodowy

      Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym:

      • pracownia magazynowa
      • planowanie produkcji i dystrybucji
      • obsługa klientów i kontrahentów
      • pracownia transportowa
      • pracownia środków technicznych
      • praktyki zawodowe

      Praktyki zawodowe  

      Uczeń odbywa  ośmiotygodniową  praktykę  zawodową (w ciągu całego okresu nauki) w firmach logistycznych, spedycyjnych, transportowych i innych, w których wykonywane są czynności logistyczne. Praktyki zawodowe zapewnia szkoła. 

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

      • geografia

      Nauczane języki obce:

      • język angielski
      • język rosyjski

      Możliwości zatrudnienia:

      • firmy handlowe,
      • firmy produkcyjne i usługowe
      • firmy transportowe,
      • firmy spedycyjne i kurierskie
      • lotniska,
      • porty morskie,
      • duże stacje kolejowe,
      • samodzielne prowadzenie firmy

      Możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

      Absolwenci kierunku technik logistyk  mają możliwość podjęcia  studiów na wybranym przez siebie kierunku związanym z branżą logistyczną na wielu renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą.

      Baza dydaktyczna

      Szkolna pracownia logistyczno-magazynowa, wyposażona jest w:

      • model magazynu,
      • informatyczne urządzenia automatycznej identyfikacji towarów (przenośne terminale radiowe, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, sieć radiowa),
      • jednostki logistyczne oznakowane w globalnym systemie identyfikacji GS1 (kody kreskowe),
      • autorski system informatyczny WMS MaGS1 – narzędzie służące do informatycznej obsługi procesów magazynowych.

      Partnerzy szkoły

      • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
      • Koło Naukowe Logistyków UPH w Siedlcach
      • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
      • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
      • „Sokołów Logistyka” Sp. z o.o.

      INNOWACJA PEDAGOGICZNA KLASA WOJSKOWA

      Projekt skierowany jest do wszystkich absolwentów szkół podstawowych (dziewcząt i chłopców). Istotnym warunkiem stworzenia skutecznego i wyspecjalizowanego zaplecza systemu obronnego państwa jest posiadanie wykształconych i wszechstronnie przeszkolonych kadr. Dodatkowo atrakcyjne warunki pracy w służbach mundurowych i przekształcenie wojska w armię zawodową, przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania młodzieży tą grupą zawodową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i ambicjom zawodowym uczniów naszego regionu, od września 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 funkcjonuje innowacyjna „klasa o kierunku wojskowym”, która przyciąga sympatyków wojska, pasjonatów militariów wiążących przyszłość ze służbami. Młodzież przygotowuje się do dalszej nauki na studiach i w szkołach pomaturalnych na dowolnie wybranym kierunku, ze szczególnym uwzględnieniem szkół wojskowych. Absolwenci tego kierunku zaznajomieni zostaną z przekrojową wiedzą o Siłach Zbrojnych. Ponadto wprowadzone są dodatkowe przedmioty nauczania w wymiarze 1 godziny tygodniowo w pięcioletnim cyklu kształcenia o nazwie:

      przysposobienie wojskowe” - realizowane  treści kształcenia wojskowego  pozwolą uczniom zapoznać się ze specyfiką służb wojskowych kraju.  - 1 godzina tygodniowo

      zajęcia praktyczne służb mundurowych” - realizowane treści : wyszkolenie strzeleckie, samoobrona, techniki interwencji służb mundurowych - 1 godzina tygodniowo.

      Zajęcia wyszkolenia strzeleckiego w ZS Nr 1 SOKOŁÓW PODL.

      Klasy mundurowe poza przygotowaniem uczniów do matury i zdobycia uprawnień zawodowych wzorem zwykłych klas LO i technikum dają możliwość zdobycia uczniom nowych uprawnień.

      Uczniowie w klasach o profilach mundurowych od pierwszego  roku nauki, zgodnie z obowiązującym  programem nauczania,  podczas zajęć praktycznych uczą się strzelać z różnej broni. Na początku jest to broń pneumatyczna (ZS Nr 1 dysponuje swoją strzelnicą i bronią, w szkole jest czterech nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora strzelectwa),  w klasie drugiej zajęcia odbywają się już z wykorzystaniem broni palnej na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego ” Sokół” w Sokołowie Podlaskim.  W drugiej klasie uczniowie  mają również możliwość zdobycia PATENTU STRZELECKIEGO. Co roku kolejne grupa uczniów przygotowuje się do egzaminu  na patent strzelecki , który odbywa się przed  Komisją Egzaminacyjną Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

      Patent strzelecki potwierdza to,  że strzelec nabył podstawowe umiejętności, niezbędne do bezpiecznego i zgodnego z polskim prawem posługiwania się bronią palną. Jest dokumentem potwierdzającym zdolność do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim.

      Osoba, legitymująca się patentem strzeleckim, może strzelać na strzelnicy samodzielnie, może również po przejściu wymaganej procedury ubiegać się o  własną broń. Patent wydawany jest na trzy rodzaje broni: pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa.

      Dokument ten jest ważny w całym kraju na wszystkich strzelnicach oraz honorowany  przy składaniu dokumentów do pracy w formacjach mundurowych (np. Policja, Wojsko, BOR, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Celna) oraz na uczelnie związane ze służbami mundurowymi

      Zobacz galerię
      Zobacz galerię

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 56064