• Kierunki kształcenia

     • Technik informatyk

     • TECHNIK INFORMATYK

       

      Kwalifikacje w zawodzie

      W zawodzie technik informatyk  kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

      • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
      • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

      Opis zawodu

      Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych
       i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
      Tworzy witryny i aplikacje internetowe.

      Predyspozycje zawodowe:

      • twórczy, analityczny i logiczny umysł
      • zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań
      • zdolność przewidywania skutków decyzji
      • twórcza wyobraźnia
      • zdolność koncentracji
      • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
      • umiejętność współpracy z ludźmi

      Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

      • bezpieczeństwo i higiena pracy
      • podstawy informatyki
      • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
      • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
      • projektowanie i administrowanie bazami danych
      • programowanie aplikacji internetowych
      • programowanie strukturalne i obiektowe
      • język angielski zawodowy

      Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym (min. 50% godzin kształcenia zawodowego):

      • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
      • eksploatacja urządzeń peryferyjnych
      • naprawa urządzeń techniki komputerowej
      • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
      • eksploatacja urządzeń sieciowych
      • administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
      • projektowanie stron internetowych
      • programowanie aplikacji internetowych

      Praktyki zawodowe

      Uczeń odbywa  ośmiotygodniową  praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach. Technik informatyk może odbywać praktyki w przedsiębiorstwach różnych branż, m.in.  zajmujących się handlem komputerami i akcesoriami, składaniem komputerów
      z podzespołów oraz  wykonujących sieci informatyczne na potrzeby przedsiębiorstw.

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

      • matematyka

      Nauczane języki obce:

      • język angielski
      • język niemiecki

      Możliwości zatrudnienia

      Po ukończeniu edukacji informatyk może znaleźć pracę w:

      • działach informatycznych wielu firm
      • agencjach reklamowych
      • firmach z sektora IT, start-upach
      • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe
      • sklepach komputerowych
      • serwisach komputerowych
      • wydawnictwach, drukarniach
      • studiach graficznych i dźwiękowych
      • studiach telewizyjnych i filmowych
      • może także prowadzić własną działalność

       Technik informatyk może być zatrudniony wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem wraz z rozwojem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

      Możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

      Po ukończeniu kształcenia w technikum absolwent może podwyższać swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: informatyka, zarządzanie, systemy multimedialne i internetowe, systemy i sieci komputerowe, automatyka i robotyka, grafika komputerowa.

      Baza dydaktyczna

      Posiadamy pięć bogato wyposażonych pracowni informatycznych.

      Zakłady pracy i przedsiębiorstwa zapewniające praktyki:

      • firmy i przedsiębiorstwa z powiatu sokołowskiego i węgrowskiego
      • banki z terenu powiatu sokołowskiego
      • urzędy miasta i gminy

      Wyjazdy na praktyki zagraniczne

      Zobacz galerię

      INNOWACJA BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

      Wraz z dynamicznym rozwojem Internetu świadomość osób korzystających z sieci powinna być większa. Ochrona cyberprzestrzeni stała się współcześnie jednym z najczęściej podejmowanych tematów związanych z bezpieczeństwem. Aby sprostać zapotrzebowaniu młodzieży oraz  uczynić szkołę bezpieczną i nowoczesną,  wprowadzono innowację „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.

      Zajęcia innowacyjne obejmują:

      • zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu
      • przygotowanie uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń
      • uświadamianie skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu
      • wzbogacanie wiedzy na temat prawidłowego, ale także  rozsądnego korzystania z Internetu  i telefonów komórkowych
      • zwracanie uwagi na negatywne dla zdrowia i rozwoju skutki nadmiernego korzystania z komputera
      • wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy

      Zobacz galerię

       

 • Nasze media społecznościowe

 • liczba odwiedzin: 22546